أمراض العيون Eye diseases

أمراض العيون Eye diseases

 

 • The eye

?????

 • Astigmatism

 

 • Transient Loss of Vision

 

 • Sudden Visual Loss

 

 • Trochlear Nerve Palsy

 

 • Adult Blepharitis

 

 • Diplopia

 

 • Eye injuries

 

 • Keratitis

 

 • Age-related vision problems

 

 • Brown Syndrome

 

 • Anisocoria

 

 • Diabetic retinopathy

 

 • Proliferative diabetic retinopathy

 

 • Tear Duct Obstruction

 

 • Night blindness

 

 • Amblyopia - Lazy eye

 

 • Corneal Ulcer

 

 • Iritis

 

 • Smoking erodes the retina

 

 • Retinal detachment

 

 • Entropion

 

 • Ectropion

 

 • Stye

 

 • Contact lenses - Pharmaceutical view point

 

 • Conjunctivitis

 

 • Chalazion

 

 • Lacrimal (tears) system

 

 • Vision problems

 

 • Cataract

 

 • Cataract surgery

 

 • Glaucoma

 • Floaters & Flashes

 • Dry eye

Updated: 02-02-2014