اضطرابات الجهاز الهضمي Gastrointestinal Disorders


اضطرابات الجهاز الهضمي Gastrointestinal Disorders

 • The digestive system

 

 • The digestive system physiology

??

 • Clostridium difficile colitis

 

 • Toxic Megacolon

 

 • Indigestion

 

 • Malabsorption

 

 • Rectal Prolapse

 

 • Shigellosis

 

 • Diverticulitis

 

 • Bacterial gastroenteritis

 

 • Hiatal Hernia

 

 • Crohn's disease

 

 • Anal Fissure

 

 • Benign Neoplasm of the Small Intestine

 

 • Ileus

 

 • Trematodes

 

 • Nematode

 

 • Tapeworms

 

 • Swallowing disorder

 

 • Hirschsprung disease

 

 • Colon Polyps

 

 • Intestinal Obstruction

 

 • Ulcerative Colitis

 

 • Nausea and Vomiting

 

 • Appendicitis

 

 • Acute pancreatitis

 

 • Giardiasis

 

 • New technique for heartburn

 

 • Idiopathic gastroparesis

 • Gastritis

 • Acute stress gastritis

 • Chronic erosive gastritis

 • Nonerosive gastritis

 

 • Anal diseases

 

 • Peptic ulcer

 

 • Irritable bowel syndrome (IBS)

 • Constipation

 

 • Diarrhea

 

 • Diarrhea in children

 

 • Heartburn

 

 • Esophageal varices

 • Hepatitis

 

 • Gall bladder

 

 • Gall bladder diseases

 

 • Esophageal varices

Updated: 01-12-2013